ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ទំនក់ទំនង

ទាក់ទងភី។ អេ។ ភី។ អេ

យើងជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសចិន។ យើងមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ឧបករណ៍រុករកភូមិសាស្ត្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាទឹករបស់អ្នកកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបាន៖

ព័តមានទំនាក់ទំនង

សំណួរ